Disclaimer & Policy

การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าสำนักงานประกันสังคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าสำนักงานประกันสังคม จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

นโยบายเว็บไซต์ของบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด
Website Policy of Green Plastic & Chemical Co., Ltd.

วัตถุประสงค์

เว็บไซต์บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัดบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัดในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัดได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที
 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

1.      ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า เนื้อหา

2.      เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

3.      ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

4.      บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัดอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อ

5.      บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

6.      การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

7.      ในกรณีที่บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 
 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

1.      ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

2.      ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

3.      ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัดจัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

4.      ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

5.      ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

6.      ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัดในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด 
 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

1.      การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัดมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัดไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัดหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด

2.      กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัดได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัดแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น 
 

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

1.      บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัดหรือผู้ให้อนุญาตแก่บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัดหรือผู้ให้อนุญาตแก่บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัดเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

2.      ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัดกำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด

3.      ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด 
 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

1.      การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

 

 

LINE ID

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม LineID: 

@greenplastchem 

#เม็ดพลาสติก #สติ๊กเกอร์ #กระดาษสังเคราะห์ #กระดาษPETสำหรับดิจิตอลปริ้นท์ #กาว #เทปกาว #กาวแท่ง(ปืนกาว) #วัสดุสิ่งพิมพ์ #แผ่นพลาสติก #ฟิล์มม้วน #ฟิล์มแผ่น #Lube #Agents

 

Contact Us

118 Soi Tientalay 24, Bangkhuntien-Chaytaley Road
Thakham, Bangkhuntien
Bangkok 10150 Thailand
Hotline: 089-8911194 Fax: 02-416-5196
e-mail: info@greenplastchem.com

Visitors - Since March 2018

0.png0.png7.png5.png1.png0.png7.png
Today75
Yesterday243
This week1762
This month6830
Total75107

Visitor Info

  • IP: 34.228.115.216
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

วันอาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2562
© 2017 Green Plastic&Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved. Designed By greenplastchem.com