Vision Mission and Values

พิมพ์

วิสัยทัศน์

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เติบโตอย่างมั่นคง

 

พันธกิจ

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อเทคโนโลยีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการบริการเป็นเลิศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 

ค่านิยม

บริการดี จัดส่งรวดเร็ว ตอบสนองทันตามความต้องการ